Facebook

Grzegorz Skrzypczak - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2016

Grzegorz Skrzypczak - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2016

REKOMENDUJE
Zbigniew Ajchler
Poseł na Sejm RP
Prezydent Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego
Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2015:

- Prof. Grzegorz Skrzypczak to człowiek - instytucja, człowiek – społecznik, życzliwy i pomocny ludziom, w działaniu - niezwykle dynamiczny, kreatywny i kompetentny. Ma duży osobisty wkład, zarówno w rozwój studiów rolniczych, jak i szerzej - w rozwój  życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich na terenie Wielkopolski. Dzięki Jego staraniom, jako Rektora, została rozbudowana i zmodernizowana baza dydaktyczna oraz naukowo-badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wydatnie wzrosła też aktywność uczelni w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów badawczych w rolnictwie, w tym projektów z europejskich funduszy strukturalnych.

Prof. Grzegorz Skrzypczak - to także, z racji swojej specjalności i zainteresowań, niestrudzony propagator wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin i stosowania herbicydów na licznych kursach, szkoleniach i spotkaniach z producentami rolnymi.
  
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – uczelnia z przyszłością

Jako absolwent tej uczelni, mam ogromną radość i satysfakcję, że mogłem studiować na tak zacnym i zasłużonym uniwersytecie, aby potem - poprzez pracę nauczyciela akademickiego - wykształcić wiele pokoleń studentów, a - włączając się w nurt pracy administracyjnej - współzarządzać i zarządzać uniwersytetem, tworząc jak najlepsze warunki dla kształcenia studentów i prowadzenia prac naukowych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z największych uczelni rolniczych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje także znaczną część terytorium naszego kraju. Jego początki sięgają 1870 r. i są związane z wybitnym filozofem, mecenasem nauki i edukacji rolniczej - Augustem hrabią Cieszkowskim, dzięki którego staraniom powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną wyższą uczelnią na Ziemiach Polskich pod zaborem pruskim i - mimo krótkiego, bo siedmioletniego okresu działania - wywarła znaczący wpływ na poziom rolnictwa wielkopolskiego i utrwalanie w społeczeństwie idei tworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu.

Kiedy w 1919 r. utworzono w Poznaniu Wszechnicę Piastowską (w 1920 r. zmieniono jej nazwę na Uniwersytet Poznański) - jej częścią stał się Wydział Rolniczo-Leśny, który opierał się na dorobku i tradycji Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie k. Poznania. Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919 roku. Dynamiczny rozwój naukowy i materialny Wydziału, niestety został zahamowany przez wybuch II wojny światowej. Jednak już w 1942 r. na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich kształcił on swych studentów Wydział Rolniczo-Leśny, by po wojnie wznowić swą działalność na Uniwersytecie Poznańskim. Potencjał kadrowy Wydziału pozwolił na jego podział w 1949 r. na Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny.

W 1951 r. na mocy zarządzenia Rady Ministrów została utworzona Wyższa Szkoła Rolnicza (WSR), która przejęła Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Poznańskiego i kontynuowała kształcenie akademickie oraz badania naukowe. Z czasem powstały kolejne wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna (1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962) oraz Melioracji Wodnych (1970).

W 1972 r. WSR przyjęła nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 roku jej patronem został August Cieszkowski. Do roku 2006 utworzono 7 wydziałów i 12 kierunków studiów stacjonarnych (26 specjalności) oraz 9 kierunków studiów niestacjonarnych (17 specjalności), wykształcono ponad 60 tys. absolwentów różnych specjalności pracujących na całym świecie, wypromowano setki doktorów i doktorów habilitowanych, nawiązano kontakty z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

W 2006 r. został powołany do życia ósmy wydział - Wydział Ekonomiczno-Społeczny, podjęto także starania o powołanie dalszych kierunków i specjalności kształcenia. 11 kwietnia 2008 r., uchwałą Sejmu RP, zmieniono nazwę uczelni na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Pracą naukową i dydaktyczną zajmuje się obecnie na naszym Uniwersytecie ok. 800 nauczycieli akademickich, w tym aż 142 profesorów tytularnych, którzy kształcą prawie 11 000 studentów i doktorantów w dziedzinie nauk przyrodniczych na 8 wydziałach - 31 kierunkach i 30 specjalnościach studiów. Ponadto Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada i z sukcesem zarządza 11 rolniczymi i leśnymi zakładami doświadczalnymi o obszarze ponad 15 tys. hektarów. Warte podkreślenia jest również to, że Uniwersytet Przyrodniczy jest znaczącym pracodawcą w Poznaniu. Ogółem – wliczając pracowników naukowo-technicznych, służbę biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi - na naszej uczelni znajduje zatrudnienie ponad 1500 osób.

W historii naszego Uniwersytetu można wyróżnić dwa główne nurty. Pierwszy - to urzeczywistnianie idei uniwersytetu; to walka o samorządność, to trud budowania wspólnoty ludzi wiedzy, ciekawości i aktywności intelektualnej. Nurt drugi - to jak gdyby esencja uniwersytetu w codziennym jego trudzie - nauka i nauczanie na światowym poziomie, badania, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to także całość codziennej pracy i służenie swą wiedzą społeczeństwu.

(za AGRO 3/2016)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+