Facebook

Nagroda ABK

Nagroda ABK

Nagroda ABK im. Andrzeja Warchoła utworzona w 2007 r. jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym dorocznie biznesmenom, działaczom gospodarczym i publicznym lub instytucjom. Stanowi ona formę upamiętniania osoby i dzieła Patrona – Andrzeja Warchoła, twórcy firmy Warpol-Agro, którego dorobek zawodowy i publiczny stanowi punkt odniesienia dla wielu jego współpracowników. Celem nagrody jest promowanie wartości etycznych i profesjonalnych niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego – wizji, odwagi i konsekwencji w jej realizacji oraz wysokiej fachowości. Nagroda jest także podkreśleniem roli, jaką w polskiej gospodarce odgrywają wizjonerzy biznesu – ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w działaniu. Ci, którzy swoim dorobkiem promują w życiu publicznym wzorce kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i zawodowych. Nagroda ma charakter honorowy, a jej materialna forma to Buława Hetmańska wraz z aktem nadania, wręcz na raz do roku podczas specjalnej uroczystości.Regulamin Nagrody ABK im. Andrzeja Warchoła

Nagroda ABK im. A.Warchoła jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym dorocznie biznesmenom, działaczom gospodarczym i publicznym lub instytucjom. Stanowi ona formę upamiętnienia osoby i dzieła Patrona, którego dorobek zawodowy i publiczny stanowi punkt odniesienia dla wielu jego współpracowników.

CEL

Celem Nagrody jest promowanie wartości etycznych i profesjonalnych niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego - wizji, odwagi i konsekwencji w jej realizacji oraz wysokiej fachowości. Nagroda jest także podkreśleniem roli, jaką w polskiej gospodarce odgrywają wizjonerzy biznesu - ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w działaniu. Ci, którzy swoim dorobkiem promują w życiu publicznym wzorce kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i zawodowych.

Proces przyznawania Nagrody, sylwetki nominowanych i laureata przyczyniać się będą do kształtowania i popularyzowania pożądanych wzorców zachowań, wymiernych dokonań, budowania etosu przywództwa i rzetelności w biznesie.

FORMA NAGRODY

Nagroda ma charakter honorowy, a jej materialna forma to Buława Marszałkowska wraz z aktem nadania, wręczana raz do roku na specjalnej uroczystości organizowanej.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

  1. Kolejna edycja Nagrody ogłaszana jest publicznie każdego roku nie później niż do końca marca, wraz z informacją dotyczącą kryteriów i trybu wyłaniania laureata, harmonogramu edycji i składu Kapituły Nagrody. Treść ogłoszenia kolejnej edycji Zarząd ABK przedstawia każdorazowo do aprobaty Kapitule. Zgłoszenia można wysyłać do Sekretariatu Nagrody korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej ABK.

  2. Kapitułę Nagrody stanowią członkowie Zarządu i Rady ABK wraz z przedstawicielami rodziny Patrona. Kapitule przewodniczy Prezydent Stowarzyszenia AgroBiznesKlub. Funkcję Sekretarza Kapituły (bez prawa głosu) pełni dyrektor Stowarzyszenia AgroBiznesKlub. Zarząd ABK prowadzi Sekretariat Nagrody oraz zapewnia organizacyjne i materialne – wraz z rodziną Patrona - warunki pracy Kapituły .

  3. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Stowarzyszenia AgroBiznesKlub wedle swojego uznania, wspierając się opiniami i rekomendacjami osób i instytucji. Formalne zgłoszenie kandydata powinno być poprzedzone wyrażeniem zgody przez zainteresowanego. Uzasadnienie zgłoszenia powinno być złożone na piśmie i odnosić się do celów Nagrody.

  4. Kapituła Nagrody wyłania laureata Nagrody, a ogłoszenie werdyktu następuje na specjalnej uroczystości. Tryb wyłaniania laureata może być dwustopniowy. Kapituła może wyłonić i podać do wiadomości publicznej listę osób nominowanych, spośród których dokona następnie ostatecznego wyboru. Przebieg prac i dyskusji oraz głosowań w postępowaniu wyłaniającym nominowanych i laureata ma charakter poufny. Członek Kapituły ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne w sprawie postanowienia wynikającego z wyników głosowania. Kapituła może zasięgać opinii o rozpatrywanych kandydatach w zakresie, jaki uzna za niezbędny dla dokonania trafnego wyboru. Kandydaci, których dotyczy postępowanie, powinni być o tym poinformowani.

  5. Właściwy przebieg kolejnych edycji Nagrody i organizację uroczystości końcowej, w tym pokrycie niezbędnych kosztów związanych z tymi działaniami, zapewnia Zarząd ABK wraz z rodziną Patrona. Zarząd może korzystać w tym względzie także ze wsparcia fundatorów i partnerów Nagrody ABK im. A. Warchoła, partnerów medialnych oraz sponsorów.

 

Andrzej Warchoł – Patron Nagrody ABK

 

Andrzej Warchoł (1950-2004) był prezesem handlowej „AGROMATEX”. Ukończył Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej na SGGW, by później w 1982 r. – po odbyciu studiów doktoranckich - uzyskać tytuł doktora nauk ekonomicznych z ekonomiki rolnictwa. Po krótkiej „przygodzie” z administracją na szczeblu gminnym i wojewódzkim trafia do WZGS w Siedlcach na stanowisko dyrektora zakładu zaopatrzenia rolnictwa. Kiedy w styczniu 1990 r. – w wyniku zmian w spółdzielczości samopomocowej - powstaje na zasadach akcjonariatu Spółdzielnia Pracy „Agromatex, staje na jej czele. Nowa firma stawia sobie za cel kompleksową obsługę rolników woj. siedleckiego oraz częściowo z woj. bialsko-podlaskiego, łomżyńskiego i ciechanowskiego. Mozolnie buduje gęstą sieć sprzedaży tak, by mieć przyczółek w każdej gminie. W sklepach „Agromatexu” znajduje się – po cenach przystępnych zawsze duży wybór wszystkiego, co jest potrzebne w rolnictwie – a więc sprzęt rolniczy i części wymienne, nawozy i środki ochrony roślin, pasze, dodatki paszowe i leki weterynaryjne, materiały budowlane. W punktach skupu zaś rolnik może sprzedać swoje płody rolne, które w części – za pośrednictwem „Agromatexu” – trafiają do krajów b. ZSRR. W tym miejscu godzi się przypomnieć pewną okoliczność: „Agromatex” skupował ziemniaki od rolników – podobnie jak wiele firm w kraju, które zostały wyeksportowane za pośrednictwem, jak się później okazało, wyjątkowo niesolidnego kontrahenta z Kanady, który za ziemniaki nie zapłacił. Andrzej Warchoł rozliczył się jednak z rolnikami za skupione ziemniaki, zaciągając wielki kredyt.

W 1996 r. Andrzej Warchoł zdecydował się na założenie własnej firmy Warpol-Agro z siedzibą w Broszkowie k. Siedlec, zajmującą się szeroko rozumianą obsługą rolnictwa. Firma Warpol-Agro szybko zasłynęła na Mazowszu z profesjonalnej i solidnej obsługi gospodarstw rolnych.

Andrzej Warchoł był w latach 1994-2004 wiceprezesem Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Gospodarczej, wykazując wyjątkową aktywność na rynkach wschodnich za pośrednictwem Stowarzyszenia Polska-Wschód.

Andrzej Warchoł za swe duże zasługi w rozwoju rolnictwa siedleckiego, wyjątkową rzetelność we współpracy z rolnikami (wypłacalność, solidność, terminowość, wypracowane oryginalne formy tej współpracy) został uhonorowany tytułem Agrobiznesmena Roku 1994. W 2003 r. za swoje wieloletnie dokonania został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Andrzej Warchoł należał do grupy współzałożycieli i aktywnych członków powołanego do życia w 1999 r. Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, zrzeszającego liderów polskiego agrobiznesu i rolnictwa. Od 2003 r. do końca swego życia pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady ABK.

 

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+