Facebook

Status ABK

Statut stowarzyszenia pod nazwą "AgroBiznesKlub"

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1.

W oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989r., tworzy się stowarzyszenie pod nazwą "AGRO BIZNES KLUB", zwane dalej "Klubem". Klub może także używać skrótu i nazwy w językach obcych.

§2.

Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu.

§3.

Terenem działalności klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§4.

Siedzibą Klubu jest miasto Warszawa.

§5.

Klub może używać pieczęci i odznak zawierających nazwę Klubu

§6.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w zakresie niezbędnym, również na pracy członków i innych osób wykonywanej na zasadzie umowy o pracę czy umów prawa cywilnego.

§7.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym charakterze, na podstawie decyzji Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ II Cele Klubu i sposoby ich realizacji

§8.

Celem działalności Klubu jest: Przyczynianie się do rozwoju i unowocześniania rolnictwa oraz działów gospodarki związanych z rolnictwem. Podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskiego rolnictwa i działów gospodarki związanych z rolnictwem oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej. Ukształtowanie i upowszechnienie zasad etyki i uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa i działów gospodarki związanych z rolnictwem. Promocja przedsiębiorczości i efektywność w sferze rolnictwa oraz działów gospodarki związanych z rolnictwem, budowa pozytywnego wizerunku rolników oraz przedsiębiorców i podmiotów związanych z rolnictwem, a także zabieganie o Ich wysoką pozycje społeczną. Tworzenie warunków zapewniających reprezentację i obronę Interesów oraz praw rolników, przedsiębiorców i podmiotów związanych z rolnictwem. Udział w wypracowywaniu standardów prawnych, ekonomicznych. Jakościowych, etycznych i finansowych dotyczących rolnictwa i działów gospodarki związanych z rolnictwem, inspirowanie tworzenia i zmiany norm prawnych dotyczących działalności w zakresie rolnictwa i działów gospodarki związanych z rolnictwem.

§9.

Do podstawowych sposobów realizacji celów Klubu należy: Promowanie i popularyzacja idei akceptowanych przez Klub wśród organów administracji publicznej, parlamentarzystów, radnych, kierownictw partii politycznych, w środowiskach opiniotwórczych oraz w środkach masowego przekazu. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i ich organizacjami, organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacjami pracodawców i pracobiorców. Tworzenie stałych mechanizmów kontaktów i konsultacji z najwyższymi organami władzy ustawodawczej i administracji publicznej. Przygotowywanie i uchwalanie opinii oraz opracowywanie wniosków pod adresem organów przedstawicielskich i administracji publicznej, prowadzenie badań i studiów dotyczących rolnictwa oraz działów gospodarki związanych z rolnictwem. Organizowanie spotkań z naczelnymi i centralnymi omanami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, posłami, senatorami, i radnymi, z przedstawicieli partii politycznych i upowszechnianie wśród ich przedstawicieli celów Klubu. Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie celów programowych oraz upowszechnianie ich w środkach masowego przekazu. Świadczenie na rzecz członków usług i pomocy organizacyjnej, doradcze - konsultacyjnej, marketingowej i szkoleniowej, organizowanie dyskusji, spotkań, seminariów, szkoleń. sympozjów oraz udział w krajowych i międzynarodowych kongresach, naradach i sympozjach. Budowa kontraktów międzynarodowych w zakresie celów statutowych Klubu, wspieranie zadań z zakresu użyteczności publicznej, związanych ze statutowymi celami Klubu, współudział w przyznawaniu tytułu Agrobiznesmen Roku.

ROZDZIAŁ III Członkowie Klubu, Ich prawa i obowiązki

§10.

Członkowie Klubu dzielą się na: członków rzeczywistych, a w tym członków zwyczajnych, członków nadzwyczajnych. członków wspierających. członków honorowych.

§11.

Członków Klubu, z zastrzeżeniem § 16, przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, jeżeli kandydat spełnia wymogi statutowe.

§12.

Członkiem rzeczywistym Klubu może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim oraz cudzoziemcy zamieszkali w Polsce jak również za granicą, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona pełni praw publicznych, pragnąca realizować cele Klubu.

§13.

Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna która: prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, przetwórstwa na rzecz rolnictwa, przetwórstwa rolnego i handlu artykułami rolnymi lub artykułami potrzebnymi w rolnictwie, robotami budowlanymi na rzecz rolnictwa lub usługami na rzecz rolnictwa i działów gospodarki związanych z rolnictwem, jest członkiem władz zarządzających, nadzorczych lub rewizyjnych osób prawnych prowadzących działalności gospodarczą w zakresie określonym w pkt. 1. jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie określonym w pkt. 1, Jeżeli uzyskała rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych Klubu. Założyciele Klubu są członkami zwyczajnymi Klubu, bez względu na to czy posiadają cechy określone w pkt. 1.2, 1.3 ust. 1.

§14.

Członkiem nadzwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która akceptuje cele Klubu i zobowiązuje się przestrzegać statutu, która to osoba, z uwagi na swoje działania na rzecz rolnictwa lub produkcji artykułów spożywczych i napojów oraz z uwagi na posiadany autorytet zawodowy, społeczny i moralny, uzyskała aprobatę Rady Klubu w postaci - uchwały.

§15.

Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna, która nie spełnia wymogów statutowych odnośnie członkostwa rzeczywistego lub osoba prawna, popierająca działalność Klubu i deklarująca opłacanie składki członkowskiej, a także materialne wspieranie Klubu. Osoba prawna jest reprezentowana przez osobę fizyczną wskazaną przez właściwy organ osoby prawnej.

§16.

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu lub realizacji celów jakie przyświecają Klubowi. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Rada, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, która ma zostać obdarzona godnością członka honorowego.

§17.

Członek rzeczywisty Klubu ma prawo: wybierać i być wybieranym do władz Klubu. uczestniczyć w Walnych Zebraniach, uczestniczyć w konferencjach, zebraniach i innych formach działalności Klubu oraz otrzymywać świadczenia należne członkowi Klubu, zgłaszać władzom Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia. nosić odznakę Klubu. Członek wspierający nie może wybierać ani być wybierany do władz Klubu. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka rzeczywistego Klubu.

§18.

Członek, rzeczywisty Klubu jest obowiązany: aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu, realizować postanowienia statutu i uchwały władz Klubu, propagować cele Klubu, troszczyć się o dobro i rozwój Klubu, regularnie opłacać składkę członkowską, dbać o dobre imię Klubu. Członek honorowy jest zwolniony i obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§19.

Przynależność do Klubu ustaje w razie: śmierci członka. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będąca, członkiem wspierającym, dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie, skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego. wykluczenia przez Zarząd, z inicjatywy Zarządu. Rady lub na wniosek przynajmniej 5 członków Klubu z powodu: nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, działania na szkodę Klubu. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu doręcza się członkowi na piśmie wraz z uzasadnieniem Od uchwały o skreśleniu czy wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w ust 2.

ROZDZIAŁ IV Władze i organizacja Klubu

§20.

Władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków. Zarząd. Rada. Kadencja Zarządu i Rady trwa 3 lata. Członkowie tych organów są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym.

§21.

Walne Zebranie Członków, zwane również "Walnym Zebraniem", jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, nie później niż do końca czerwca danego roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd: na podstawie uchwały Zarządu, na wniosek Rady, na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Klubu Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane z zastrzeżeniem § 24 ust. 2. Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, w sprawie jego zwołania. Do Walnego Zebrania należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub mniejszy statut: uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu, uchwalenie rocznego budżetu Klubu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady, udzielanie, na wniosek Rady, absolutorium ustępującemu Zarządowi wybór Zarządu i Rady oraz ich odwołanie, w tym wybór na poszczególne funkcje w tych organach uchwalenie statutu Klubu i jego zmian, zatwierdzenie bilansu i sprawozdań finansowych Klubu, podejmowanie uchwal w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze, ustalanie wysokości składki członkowskiej. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Rady. pokreślenie najwyższej sumy zobowiązań. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Klubu oraz podejmowanie uchwal w tej sprawie. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu lub o skreśleniu z listy członków Klubu. podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem zwołania Zebrania, w formie listu poleconego. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy, członków, a w drugim terminie bez względu na ilość członków, chyba że statut stanowi inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut. Na żądanie co najmniej połowy zebranych zarządza się głosowanie tajne także w przypadku uchwał, których podejmowania w trybie głosowania tajnego statut obligatoryjnie nie przewiduje, Każdemu członkowi przysługuje jeden glos.

§22.

Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Zarządu. Do Zarządu należy, oprócz Innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut: kierowanie działalnością Klubu, realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z własnej działalności. uchwalenie planów pracy i projektu budżetu Klubu. ustalanie zasad wpłacania składek członkowskich., powoływanie wyspecjalizowanych placówek Klubu oraz określanie zakresu ich działalności, zarządzanie majątkiem Klubu. reprezentowanie Klubu na zewnątrz. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym z Prezydenta, 1 do 3 Wiceprezydentów. Sekretarza, Skarbnika i Członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezydenta lub Wiceprezydenta.

§23.

Rada jest organem kontrolnym Klubu. Rada składa się z 3 do 11 osób, w tym z Przewodniczącego, 1 do 3 Wiceprzewodniczących. Sekretarza i Członków. Walna Zebranie może uchwalić Regulamin Rady. Do Rady należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut: kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd oraz wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania, występowanie do Walnego Zebrania z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi. składania na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, opiniowanie bilansu sprawozdań finansowych Klubu. nadawanie godności członka honorowego uchwalanie regulaminu przyznania tytułu Agrobiznesmena Roku. wybór biegłego rewidenta. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Członków Rady.

§24.

Członkostwo w Zarządzie lub w Radzie ustaje na skutek: upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 20 ust. 2, uważa się moment wyboru nowych władz. ustania członkostwa w Klubie, zrzeczenia się uczestnictwa w organie. odwołania przez Walne Zebranie. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołania może zgłosić każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad. Członek Rady nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach. Na miejsce członków Zarządu lub Rady, których członkostwo ustało, wchodzą, na czas do końca kadencji, osoby które w ostatnich przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż połowy składu tych organów.

§25.

Klub używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku.

§26.

Klub może posiadać odznaka członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§27.

Do obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć Biuro Klubu, określając jego organizację i zakres czynności.

ROZDZIAŁ V Majątek i działalność gospodarcza Klubu

§28.

Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, poleceń, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej. Klub na podstawie uchwały Walnego Zebrania, może podjąć działalność gospodarczą na warunkach prawem przewidzianych bądź jako działalność Klubu, bądź jako działalność wyodrębnionych zakładów Klubu. Dochody z tej działalności przeznacza się na cele statutowe Klubu. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Oświadczenia woli w imieniu Klubu może skutecznie złożyć dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§29.

Uchwalę w sprawia zmiany statutu podejmuje Walne Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§30.

Uchwalę w sprawie rozwiązania Klubu oraz przeznaczenia jego majątku pozostałego po likwidacji, podejmuje Walne Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebrania powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Uchwalając rozwiązanie Klubu Walne Zebranie może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Klubu po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

§31.

Uchwały Walnego Zebrania, Rady oraz Zarządu, jak również sprawozdania i informacja z ich działalności, są publikowana w wydawnictwie, uznanym przez Radę za oficjalny organ Klubu.

300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+