Facebook

Prof. Wiesław Bielawski - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2018

Prof. Wiesław Bielawski - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2018

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kadencji 2016-2020, jest absolwentem Wydziału Rolniczego SGGW (1974), biochemikiem i enzymologiem. W l. 1999-2002 i 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w l. 2008-2012 i 2012-2016 Prorektorem. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r. w Katedrze Biochemii na podstawie pracy zatytułowanej „Drogi asymilacji  prowadzące do powstania aminokwasów u siewek żyta”. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – biochemii roślin na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Izoenzymy syntetazy glutaminowej z siewek pszenżyta na przykładzie odmiany Malno”. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2002 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2008 r. Prof. W. Bielawski stworzył oryginalną szkołę naukową biochemii pszenżyta, a jego dorobek uznaje się za najbardziej wszechstronne kompendium (ze znanych z literatury) wiedzy biochemicznej z elementami fizjologii i cytologii dotyczące pszenżyta.
Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 15 projektów naukowo-badawczych. Brał udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, m.in. Copernicus. Uzyskane wyniki publikował w renomowanych czasopismach, indeksowanych przez JCR (z tzw. Listy Filadelfijskiej), jak Phytochemistry, Planta, Plant Physiology and Biochemistry, Journal of Plant Physiology, Amino Acids, Plant Growth Regulation. Jego dorobek naukowy obejmuje 115 prac, w tym 61 opublikowanych w czasopismach z IF. Był promotorem 11 zakończonych przewodów doktorskich, w tym 9 obronionych z wyróżnieniem. Opracował 16 recenzji prac doktorskich, 4 habilitacyjnych, 3 recenzje dorobku naukowego i dydaktycznego w postępowaniu o nadanie tytułu, 10 recenzji dorobku na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. Odbył krajowe i zagraniczne staże naukowe, m.in. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Carleton w Ottawie oraz w Federalnym Centrum Badań nad Zbożami i Ziemniakami w Detmolt (Niemcy). Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i wiele nagród I stopnia JM Rektora SGGW.

REKOMENDUJE
Dr Janusz Gołos
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia AgroBiznesKlub

- Prof. Wiesław Bielawski ma duży osobisty wkład w dynamiczny rozwój SGGW, jako naukowiec i dydaktyk, a także jako menedżer współzarządzający i zarządzający tą najstarszą i największą uczelnią rolnicza w kraju. Jako Rektor wytycza z dużym zaangażowaniem i konsekwencją nowe kierunki w zakresie kształcenia i przygotowania studentów do współczesnych wymogów gospodarki żywnościowej.


SGGW – na drodze rozwoju i innowacji

Całe moje dorosłe życie toczy się wokół Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Uczelni z bogatymi tradycjami, wielce znaczącym dorobkiem oświatowym i naukowym oraz dużym potencjałem rozwojowym. Najpierw studiowałem na SGGW, później jako pracownik naukowo-dydaktyczny kształciłem kilka pokoleń studentów, by z czasem móc Uczelnią współzarządzać i zarządzać oraz – co najważniejsze – ją rozwijać.

Podczas uroczystej inauguracji obecnego roku akademickiego, powiedziałem, że  
nowy rok dla SGGW to nowe wyzwania i perspektywy. I dodałem, że tylko od nas zależy, jak go wykorzystamy. Mam głębokie przekonanie, iż akademickie wartości, które pielęgnują kolejne pokolenia naszej społeczności, pozwolą nam nie bać się twórczych idei i odważnych decyzji.

W mojej samoocenie dwa minione lata  były dla mnie jako Rektora SGGW czasem, który nasza społeczność należycie wykorzystała, poświęcając się twórczej pracy, badaniom naukowym i kształceniu młodzieży. Całe nasze środowisko naukowe intensywnie pracowało nad założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, by zasady, które zaczęły obowiązywać1 października bieżącego roku, przyniosły rzeczywistą poprawę sytuacji polskiej nauki i dały impuls do jej dalszego intensywnego rozwoju.

Dlatego odpowiednio przygotowujemy naszą Uczelnię, by jak najlepiej odnalazła się w realiach nowego systemu szkolnictwa. Z tego powodu, już w tym roku, wyprzedzając ustawowe zapisy, wprowadziliśmy do Statutu SGGW nowe zasady awansu pracowników w zależności od aplikowania o projekty badawcze lub kierowanie grantami. Zainicjowaliśmy również prace prowadzące do utworzenia tzw. Bazy Wiedzy SGGW, czyli systemu gromadzenia informacji o dorobku naukowym naszych pracowników, który ułatwi jego upowszechnianie, a co za tym idzie, wpłynie na wzrost cytowalności prac oraz podniesienie rangi SGGW w kraju i na świecie. Zgromadzone dane będą także wykorzystywane przy ewaluacji Uczelni oraz przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. System Baza Wiedzy SGGW zostanie wdrożony w 2019 r.

Podjęliśmy też szereg decyzji mających na celu aktywizację kadry naukowej. Wdrożyliśmy m.in. wydziałowe i ogólnouczelniane systemy wyłaniania i nagradzania najlepszych naukowców. W tym roku do indywidualnej oceny wytypowanych zostało ok. 100 wyróżniających się pracowników Uczelni. Dla 21 z nich, w związku z prowadzonymi grantami, zostało zmniejszone pensum dydaktyczne. Wprowadzony motywacyjny system wynagradzania pracowników przynosi już spodziewane efekty. Z satysfakcją stwierdzam, że w wyniku tych i innych działań w 2018 r. wzrosła o 1/3 liczba projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki. Zwiększyła się też liczba prac opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

Do rozwoju  nauki i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, niezbędna jest światowej klasy infrastruktura badawcza. W SGGW powstają kolejne nowoczesne centra badawczo-wdrożeniowe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 nasza Uczelnia otrzymała 33 mln zł dofinansowania na budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego Żywności i Żywienia, w którym prace nad bezpieczeństwem żywności prowadzić będą wydziały: Nauk o Żywności oraz Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Na l. 2018 - 2022 planowana jest realizacja projektu Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji pn. Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Na inwestycję, której całkowity koszt powstania to 62 mln zł, SGGW otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w wysokości 40 mln zł. Zadaniem Centrum będzie rozwój kierunków badań, których wyniki znajdą zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo - zdrowotnych polskiego społeczeństwa. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej powstaje z kolei Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 66 mln zł dofinansowania na zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej.

SGGW otrzymała także dofinansowanie w wysokości ponad 28 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu zintegrowanego pn. „Sukces z natury”, którego celem jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania w naszej Uczelni. Projekt zakłada ponadto poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia.

SGGW ze środków własnych realizuje również zadania inwestycyjne, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy warunków pracy dla kadry, a także bezpieczeństwa i standardów życia  dla zakwaterowanych tu studentów i doktorantów. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy m.in. budowę obiektów dla Pracowni Pszczelnictwa oraz Sekcji Konserwacji Zieleni, a także kompleksu budynków dla pracowników pionu technicznego uczelnianej administracji.

Cieszy, że podczas tegorocznej rekrutacji na studia zarejestrowało się u nas 15 525 kandydatów, w tym ponad 300 cudzoziemców. Średnio o jedno miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich ubiegało się blisko 3 kandydatów. Duży wpływ na zainteresowanie oferowanymi przez SGGW kierunkami studiów mają z pewnością, oprócz profesjonalizmu kadry naukowo-dydaktycznej oraz bogato wyposażonego zaplecza badawczego i socjalnego, prestiż uczelni i uznanie wśród pracodawców.

(za „AGRO” 11/2018)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+