Facebook

STANISŁAW KACPERCZYK i PIOTR MALICKI - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2017

STANISŁAW KACPERCZYK i PIOTR MALICKI -  ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2017

REKOMENDUJE
Prof. Tadeusz Pawłowski
Dyrektor Naczelny
Przemysłowego Instytutu Maszyn
Rolniczych w Poznaniu

Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2015:
- Stanisław Kacperczyk i Piotr Malicki, jako członkowie władz PZPRZ z pasją realizują statutowe cele organizacji zbożowców, mając w tym względzie znaczące osiągnięcia. Szczególnie podkreślenia jest ich zaangażowanie w godne reprezentowanie Związku na styku z decydentami krajowymi i unijnymi, wielki wkład w działalność promocyjno-szkoleniową oraz bliską współpracę z placówkami naukowymi.


Dbamy o polskie zboże

Ostatnie kilkanaście lat to okres wielkich przemian w rolnictwie. Najpierw były one związane z przygotowaniami do wejścia Polski do Unii Europejskiej, a następnie, gdy nasz kraj stał się jej członkiem, z procesami dostosowawczymi do wymagań stawianych nam przez Brukselę. Były to dla wielu polskich rolników trudne momenty. Powoli dojrzewała jednak świadomość, że pojedynczemu, niezorganizowanemu rolnikowi bardzo trudno jest egzystować na wolnym rynku, że trzeba łączyć swoje wysiłki w celu przezwyciężania kolejnych trudności. W takich oto okolicznościach doszło w 1998 r. do powołania Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych – organizacji skupiającej rolników produkujących zboża i mającej ambicje rozwiązywania ich problemów.

Z perspektywy 19 lat - możemy śmiało powiedzieć, że było dobre i dalekowzroczne przedsięwzięcie. Nasz Związek nie tylko stał się prawdziwym reprezentantem środowiska zbożowego w Polsce, ale także udanie włączył się w działania na szczeblu europejskim. Nasi przedstawiciele biorą systematyczny udział w obradach unijnej Grupy Roboczej Zboża, Rośliny Białkowe i Oleiste COPA COGECA i spotkaniach Grupy doradczej o podobnej nazwie z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Podejmowaliśmy z różnym skutkiem, jako PZPRZ, wiele przedsięwzięć, których celem jest właściwe reprezentowanie potrzeb i interesów producentów roślin zbożowych wobec władz państwowych, samorządowych, organizacji i firm pracujących na rzecz rolnictwa. Zwracaliśmy się m.in. do rządu o stworzenie systemu zagospodarowania nadwyżek towarowych zbóż. Wielokrotnie czyniliśmy próby wpłynięcia na zwiększenie cen skupu interwencyjnego do poziomu rekompensującego zwrot poniesionych nakładów na ich wyprodukowanie. Wskazywaliśmy na konieczność rozbudowy infrastruktury portowej w naszym kraju do szybkiego rozładunku i załadunku zbóż na duże statki. Domagaliśmy się uczestnictwa rządu poprzez firmę Elewarr w stabilizacji rynku zbożowego w Polsce, a także zwiększenia zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, liczby litrów oleju napędowego zużywanego na 1 ha oraz uproszczenie procedur z tym związanych. Upominaliśmy się o większą precyzję prognoz plonów przedstawianych przez GUS, by tym samym ograniczyć manipulacje cenami na rynku zbożowym. Przeciwstawialiśmy się  wycofywaniu z rynku wybranych grup środków ochrony roślin, przedstawiając przy tym dokładne analizy skutków tych decyzji. Wyrażaliśmy ostry sprzeciw wobec nieuzasadnionego podwyższania przez producentów cen nawozów. Opiniowaliśmy też wiele ustaw i rozporządzeń dotyczących wsi i rolnictwa.

W ostatnich latach bardzo angażowaliśmy się jako Związek w promocję ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Udało nam się, jako jednej z pierwszych organizacji branżowych, wejść z całą mocą w realizację projektów promocyjnych, a szczególnie w promocję pieczywa z całego ziarna. Temu m.in. służyły, i służą, liczne działania promocyjne w ogólnopolskich  mediach branżowych, przygotowanie przez naszą organizację specjalnych poradników dla konsumentów, piekarzy i producentów zbóż, serie spotów audiowizualnych przedstawiających prawidłowe praktyki w uprawie zbóż, a także urządzane przez nas stoiska promocyjne na różnych wydarzeniach wystawienniczo-targowych, m.in. na: Targach Polagra, Dożynkach Prezydenckich w Spale czy targach na terenie Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Naszym sukcesem jest pozyskanie dla działań Związku licznych autorytetów naukowych z zakresu szeroko rozumianej gospodarski zbożowej i – co ważne -  ich formalne zgromadzenie w ramach Rady Ekspertów. W skład Rady, złożonej z czterech specjalistycznych zespołów problemowych, wchodzą: utytułowani naukowcy z państwowych instytutów naukowo badawczych, uczelni rolniczych, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego oraz innych instytucji i firm ściśle związanych z rolnictwem. To oni służą nam pomocą i radą w artykułowaniu żywotnych problemów rolnictwa i gospodarki zbożowej i pomysłom na ich rozwiązywanie. Nasi eksperci uczestniczą tez czynnie we wszystkich konferencjach i sympozjach organizowanych przez Związek.

Nasz Związek stara się również organizować cyklicznie dla swoich członków szkolenia i zagraniczne wyjazdy studyjne, wychodząc z założenia, że wymiana doświadczeń polskich producentów zbóż z kolegami amerykańskimi czy francuskimi jest najlepszą formą edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Największe wyzwanie przed naszym Związkiem, to utrzymanie stabilnej opłacalności produkcji rolnej w Polsce.  To wyjątkowe trudne zadanie, wymagające współpracy na wielu płaszczyznach, zarówno z polskim resortem rolnictwa, instytucjami unijnymi, jak i bliźniaczymi organizacjami w innych krajach UE.

(za AGRO 6-7/2017)

Mgr inż. Stanisław Kacperczyk, absolwent Akademii Rolnicze w Lublinie prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne o pow. 280 ha, specjalizujące się w produkcji roślinnej, chowie bydła opasowego w powiecie zwoleńskim. Przez wiele lat pracy upowszechnia uprawę kukurydzy, zachęca do wprowadzania nowych, wydajniejszych odmian, nowych technologii w jej uprawie organizując liczne szkolenia, wyjazdy, zakładając poletka demonstracyjne nowych odmian, przez co zachęcił wielu rolników do podnoszenia wiedzy i kultury rolniczej w swoich gospodarstwach. Owoce tej wieloletniej pracy widoczne są w rozwoju uprawy kukurydzy na ziarno o kiszonkę, rozwoju hodowli bydła mlecznego w regionie, co nie było by  możliwe bez wprowadzenia uprawy kukurydzy. Za tę pracę został wyróżniony w 2011 roku pucharem Komitetu Organizacyjnego X Dni Kukurydzy województw: łódzkiego i mazowieckiego. Obecnie popularyzuje uprawę roślin strączkowych, mogących mieć wpływ na bilans białka w kraju, a tym samym ograniczenie importu śruty sojowej. Jako pierwszy wprowadził w regionie uprawę soi. Od 2008 roku jest Prezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Jest inicjatorem kampanii promocji pieczywa pełnoziarnistego i przetworów zbożowych  w skali całego kraju, których celem jest promocja zdrowego odżywiania i większego zagospodarowania zbóż na rynku krajowym. Organizuje wiele spotkań i szkoleń technologicznych z udziałem niezależnych wykładowców zachęcających rolników do produkcji dobrego jakościowo ziarna zbóż. Za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju  produkcji zbóż otrzymał w 2010 roku puchar Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Aktywnie angażuje się w pracę Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, skupiających 27 związków branżowych, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. W pracy na rzecz wsi i rolnictwa z właściwą sobie energią i konsekwencją przedstawia problemy dotyczące produkcji rolnej oraz rynku artykułów rolnych wypracowując sposoby ich rozwiązania. Jest inicjatorem współpracy rolników z USA z polskimi rolnikami poprzez wyjazdy szkoleniowe, spotkania ( 2011 rok wizyta polskich rolników w stanie Teksas ), a od pięciu lat jest realizowany z powodzeniem program wymiany młodych rolników między Polską a Teksasem. Jako Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Zwoleniu ( od 2002 r. do 2015r.), a wcześniej delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych ( 1997 – 2004 ) jest inicjatorem i organizatorem konkursu na najestetyczniejszą miejscowość w powiecie i wielu innych konkursów, miedzy innymi z zakresu wiedzy rolniczej. Aktywizacja rolników poprzez te działania przyczyniła się do rozwoju wielu gospodarstw w regionie i wykorzystywania środków unijnych z programów SAPARD, SPO i PROW. Na co dzień współpracuje z Zespołem Szkół Rolniczych w Zwoleniu. Jego nowoczesne gospodarstwo stanowi bazę dla zajęć praktycznych i praktyk dla młodzieży szkolnej. Z działalności  wśród rolników i pracy na rzecz powiatu został wyróżniony medalem „ Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej „ w 2013 roku.

Wyróżnienia i odznaki:
- Zasłużony Pracownik Rolnictwa
- Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej
- Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne osiągnięcia na rzecz upraw kukurydzy w Polsce
- Dyplom za zasługi w unowocześnianiu gospodarstw zbożowych w Polsce
- Zasłużony dla Rolnictwa
- Puchar Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego
- Puchar Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela

Współpracę z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych  Piotr Jan Malicki rozpoczął od początku  istnienia Związku tj. od 19 lat, organizując konferencje, wystawy i Forum Zbożowe w ramach  MTP POLAGRA. W 2005 roku otrzymał Dyplom za zasługi w unowocześnianiu gospodarki zbożowej w Polsce. Wchodzi w skład  rady programowej pisma PZPRZ „Polskie Zboże”, a od stycznia 2009 jest członkiem Zarządu  i sekretarzem PZPRZ. Piotr Malicki organizuje i prowadzi szkolenia dla rolników, młynarzy i piekarzy (kilkanaście szkoleń w latach 2010-16).

Współpracuje obecnie z Agencją Rynku Rolnego – Biurem Rozwoju Rynku (promocja produktów z pełnego przemiału  ziarna). Na realizację tych działań ARR przeznaczyła ponad  milion złotych. Od kilkunastu  lat  współpracuje z Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie organizacji Rolniczego Festiwalu Nauki i konkursu „Sposób na Sukces’, szkołami  rolniczymi podległymi MRiRW, prasą rolniczą, radiem  i redakcjami rolnymi telewizji. Jest autorem i współautorem wniosków promujących  ziarno zbóż  i przetwory pochodzące z pełnego przemiału,  które zostały zaakceptowane  przez  Komisję Zarządzającą Funduszem  Promocji  Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych  ARR.

Ponad 42 lata Piotr Jan Malicki pracował w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie zajmując się pracami związanymi organizacją i promocją  nauki  rolniczej. Współpracuje  z  Polską Izbą Nasienną w Poznaniu, PIORIN i COBORU w Słupi Wielkiej. Opublikował kilkanaście artykułów  w czasopismach  rolniczych, ulotkach  i broszurach dot. hodowli roślin i nasiennictwa. Odbył kilkadziesiąt szkoleń i kursów podnosząc swoje  kwalifikacje w kraju  i zagranicą  (W. Brytania Cambridge  i Oxford, Austria Ried, USA uniwersytety stanowe  w West Lafayette,  TAMU State Collage w Texasie ).

Piotr Jan Malicki był kierownikiem Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą w IHAR-PIB w Radzikowie.
      
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych to organizacja branżowa istniejąca od 1998 roku. Naszym nadrzędnym celem jest dbanie o interesy polskich rolników, reprezentowanie wspólnych stanowisk na arenie krajowej i unijnej. Związek bierze udział w pracach nad dokumentami, które mają decydujący wpływ na rozwój rolnictwa i rozwoju wsi (między innymi nad kształtem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). Ponadto opiniujemy ustawy, podnosimy tematykę aktualnych problemów i potrzeb producentów zbóż, kierujemy nasze postulaty do władz krajowych i samorządowych. PZPRZ dostrzega również siłę skutecznej i zorganizowanej promocji. Dlatego też od 2010 roku, od momentu powołania Funduszy Promocji Żywności administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego ubiegamy się o środki finansowe przeznaczone na prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących produktów zbożowych z pełnego ziarna. W ramach tych akcji przeprowadziliśmy liczne działania w mediach branżowych i ogólnopolskich, przygotowaliśmy liczne poradniki dla konsumentów, piekarzy i producentów zbóż, a także serię spotów przestawiających prawidłowe praktyki w uprawie. Stoisko promocyjne Związku było widoczne na największych imprezach branżowych w kraju – m.in. na Dożynkach Prezydenckich w Spale, targach w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na terenie całego kraju. Ponadto, Związek mając na uwadze rozwój branży rolno-spożywczej w kraju, prowadzi szereg szkoleń przeznaczonych dla producentów zbóż i przedstawicieli branży piekarniczej.

Związek cyklicznie organizuje dla swoich członków szkolenia i zagraniczne wyjazdy studyjne. Dotychczas miały miejsce wyjazdy i wymiana doświadczeń z rolnikami i farmerami amerykańskimi czy francuskimi. Od 2013 roku organizujemy Program Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas. Celem powyższych działań jest stała edukacja i podnoszenie kwalifikacji, wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi a zagranicznymi rolnikami, zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technologii upraw czy mechanizacji. W powyższych wyjazdach mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+