Facebook

Tadeusz Ziółkowski i Jan Szkudlarczyk nominaci do tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015

Tadeusz Ziółkowski i Jan Szkudlarczyk nominaci do tytułu  Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015

Tadeusz Ziółkowski, od 1999 r. prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” sp. z o.o. w Garzynie (mgr inż. zootechniki, dr nauk rolniczych w zakresie zootechniki, ukończone studia podyplomowe z zarządzania na SGGW, przed przyjściem do OHZ Garzyn przepracował kilkanaście lat w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym „Czechnica” oraz Rolniczych Zakładach Produkcyjno-Doświadczalnych „Inwestrol-IŻ” w Siechnicach, następnie był kolejno: nauczycielem biologii i korespondentem tygodnika gospodarczego „Informacje o inwestycjach” oraz prezesem Zarządu Stadniny Koni „Plękity”), Jan Szkudlarczyk, wiceprezes Zarządu OHZ Garzyn (absolwent Technikum rolniczego w Bojanowie i Akademii Rolniczej w Poznaniu, pracę zawodową zaczynał w 1971 r. w Centralnej stacji Doświadczalnej w Słupi Wielkiej, 2 lata później trafił do POHZ w Garzynie, gdzie kolejno był: zootechnikiem gospodarstwa Oporowo, kierownikiem gospodarstwa Brylewo i od 1998 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu). Obydwaj prezesi maja ogromny wkład w przekształcenia strukturalno-organizacyjne i modernizację OHZ Garzyn, który pod ich „rządami” stał się nowoczesnym przedsiębiorstwem hodowlanym, oferującym wysokiej jakości nośniki postępu biologicznego dla terenowej hodowli i mającym znaczący wpływ – poprzez prowadzoną działalność hodowlano-upowszechnioniową i wdrożeniową – na postęp w dziedzinie produkcji zwierzęcej i roślinnej w polskim rolnictwie. OHZ Garzyn specjalizuje się w hodowli zarodowej: bydła rasy czarno-białej z dolewem krwi HF, trzody chlewnej ras –wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, Duroc i Pietrain oraz owiec rasy merynos polski i merynos polski w starym typie. W zmodernizowanych obiektach inwentarskich utrzymywanych jest: 660 loch w cyklu zamkniętym (roczna sprzedaż na poziomie 150 szt. knurków, 650 loszek hodowlanych i 14000 tuczników o śr. mięsności 57-58%), 1100 krów wraz z kompleksowym odchowem cieliczek i buhajków hodowlanych oraz opasowych (śr. wydajność od krowy 10500 kg mleka) i 250 matek owiec.

REKOMENDUJE
Czesław Kryszkiewicz
Prezes HZZ Osowa Sień
Wybitny Agroprzedsiębiorca
RP 2010:
- Tworzący Zarząd OHZ Garzyn - prezes Tadeusz Ziółkowski i wiceprezes Jan Szkudlarczyk to znakomici fachowcy i menedżerowie, związani od dziesiątków lat z hodowlą zwierząt. Z powodzeniem kierują czołowym w skali kraju ośrodkiem hodowli zarodowej bydła mlecznego, trzody chlewnej i owiec. Dokonali w OHZ Garzyn wiele radykalnych zmian strukturalno-modernizacyjnych, co przyczyniło się do  unowocześnienia prowadzonej tam hodowli zarodowej zwierząt.


Hodowla z ambicjami

Naszym nadrzędnym celem hodowlanym jest produkcja i sprzedaż zwierząt zarodowych o najwyższych parametrach jakościowych i zdrowotnych. Jesteśmy przekonani, że konsekwentne przestrzeganie w OHZ Garzyn zasad przyjętych programów produkcji materiału zarodowego – pozwoli na uzyskanie zamierzonych efektów.

     Założycielem kierowanej przez nas spółki jest Agencja Nieruchomości Rolnych, która objęła wszystkie udziały. Działalność OHZ Garzyn nie ogranicza się tylko do prowadzenia hodowli zarodowej zwierząt oraz obrotu zwierzętami, produktami i artykułami pochodzenia zwierzęcego. Naszymi mocnymi atutami są także:  wysoko towarowa produkcja roślinna, własna wytwórczość, usługi suszarnicze dla rolnictwa oraz kooperacja z licznymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich rodzajach działalności przez nas prowadzonych.

     Za duży osobisty sukces poczytujemy sobie to, że - w celu stworzenia sprawnej struktury OHZ Garzyn - udało się nam w 1999 r. opracować i – co istotne – konsekwentnie wdrożyć program  całościowej restrukturyzacji, dotyczącej funkcjonowania wszystkich sfer funkcjonowania  przedsiębiorstwa. Przede wszystkim uprościliśmy struktury organizacyjne spółki, zastępując dotychczasowych 8 podstawowych jednostek organizacyjnych trzema: Gospodarstwami: Garzyn, Drobnin i Oporowo. Uznaliśmy też, że rozdrobnienie produkcji bydła mlecznego (8 obór) jest niekorzystne, zarówno pod względem hodowlanym, jak i ekonomicznym. Dlatego też rozpoczęliśmy ambitny program inwestycyjny w tym dziale produkcji, uzyskując w efekcie poprawę warunków hodowli i jakości produkcji mleka, a także racjonalizację zatrudnienia.

Zmodernizowaliśmy także budynki inwentarskie do produkcji trzody chlewnej, zmieniając jednocześnie wyeksploatowany system utrzymania zwierząt rusztowy na ściołowy, co pozwoliło na: zwiększenie obsady zwierząt o 10 %, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do środowiska i ograniczenie pracochłonności.

     W końcu 2014 r. została oddana do użytku największa w Polsce chlewnia trzody chlewnej ras krajowych, która ma produkować zwierzęta o najwyższym statusie zdrowotnym SPF (wolne od specyficznych patogenów) oraz tym samym wzmocnić krajową hodowlę i chów terenowy trzody chlewnej. Nasza oferta sprzedaży materiału hodowlanego skierowana jest do chlewni zarodowych, stacji Unasieniania Loch oraz do chowu terenowego. Duże partie jednorodnego materiału remontowego wyprodukowane u nas (przewidywana produkcji to 4000  loszek i 1000 knurków rocznie) z czasem będą stanowić alternatywę dla materiału zarodowego pochodzącego z firm hybrydowych.

     OHZ Garzyn gospodaruje obecnie na 3148 ha użytków rolnych. Wśród roślin uprawnych dominują u nas zboża, które zajmują w zależności od roku – przy uwzględnieniu uprawy kukurydzy na ziarno - 43-57% powierzchni zasiewów. Plony zbóż kształtują się na poziomie od 4,2 do 7,6 t/ha, w tym kukurydza na ziarno plonuje od 6,5 do 10,6 t/ha. Uprawiamy także: buraki cukrowe (śr. plony ok. 60 ton/ha) oraz rzepak (śr. plon ok. 4 tony/ha). Wszystkie nasze produkty roślinne odznaczają się wysoką jakością i znajdują nabywców po dobrych cenach. Biorąc pod uwagę średnie wydajności z wielolecia, zauważalna jest u nas wyraźna tendencja wzrostu plonowania uprawianych roślin. Przyczyniła się do tego zastosowana na naszych polach pełna i zgodna z reżimem technologicznym dla poszczególnych gatunków roślin agrotechnika.

     Na tę zwyżkę plonów niewątpliwie duży wpływ miało też wprowadzenie nowej technologii uprawy – jeden lub dwa przejazdy (mniejsze ugniatanie gleby i zachowanie lepszej struktury), a także zwiększenie nawożenia, stosowanie mikroelementów i odpowiednich  środków ochrony roślin. Należy zaznaczyć, że choć zainwestowaliśmy w ostatnich latach znaczne środki na zmodernizowanie sprzętu do uprawy, poprzez zastępowanie starych wyeksploatowanych kombajnów zbożowych, ciągników małej i średniej mocy oraz maszyn towarzyszących - nowoczesnym sprzętem,  nadal jednak zachodzi potrzeba dalszej wymiany przestarzałych wyeksploatowanych maszyn na nowoczesne i wysokowydajne w celu stosowania kompleksowych technologii w produkcji roślinnej.

     Zwierzęta hodowlane z OHZ Garzyn prezentowane są systematycznie na licznych krajowych i regionalnych wystawach. I co nas szczególnie cieszy – regularnie zdobywają najwyższe trofea – super championy, championy, vice championy. To najbardziej wiarygodna - i najwyższa z możliwych - ocena prac hodowlanych prowadzonych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów naszej spółki. To zarazem zachęta dla całej załogi OHZ Garzyn do dalszej ambitnej i twórczej pracy.

(za Magazynem Ludzi Przedsiębiorczych AGRO nr 3/2015)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+